Kőbányai Kincskeresők Óvoda
site design templates

Én leraktam kövemet. Tudjuk,
hogy ez a kő segíteni és vezetni fogja azokat,
akik utánunk jönnek és tovább építik
az utat.
C. Freinet*.


A Freinet-pedagógia


A XX. század világszerte bővelkedett újító szellemű nevelési-oktatási irányzatokban. A Freinet-pedagógia az 1920-as években keletkezett reform-irányzatok egyike. Alapítója Célestin Freinet (1896-1966) francia tanító, aki több évtizedes munkássága alatt érlelte összefüggő rendszerré a nevelésről vallott nézeteit. Mivel Freinet a gyakorlat, nem pedig az elmélet embere volt, írásai nem tudományos igénnyel íródtak, hanem hasznosítható tanácsokat, ötleteket, kérdésfelvetéseket tartalmaznak a pedagógia gyakorlatával és alapelveivel kapcsolatban.

Mi a Freinet-pedagógia lényege?

1. A szabad önkifejezés


Freinet szerint a gyermek magában hordozza fejlődésének, kibontakozásának, önmegvalósításának minden csíráját. A pedagógus dolga, hogy segítsen ezt tudatosítani, hasznosítani, gyarapítani. A gyermek megélt élményei, érzelmei, korábbi ismeretei alkotják élete alkotó elemeit, amelyek egyedi és gazdag lénnyé formálják. A pedagógus feladata, hogy a lehető legkevesebb kényszerrel hagyja a gyermeket szabadon megnyilvánulni, hogy éreztesse vele gazdagságát, és felismertesse értékeit. A gyermek önkifejezése csak akkor lesz szabad, ha bizalom és elfogadás övezi. Olyan légkörre van tehát szüksége, amelyben megítélés nélkül nyilvánulhat meg. Ez természetesen nem zárja ki a fejlődéséhez feltétlenül szükséges kritikát. A gyermeknek el kell tudni fogadni a különbözőséget, tudnia kell, hogy az igazság mint olyan nem létezik, az csak egy állandó kutatási és megismerési folyamat közte és a többiek között.


2. A kísérletező tapogatózás


Freinet szerint a tudás átadásának nem az a leghatékonyabb módja, amikor a "mindent tudó" pedagógus ismereteket közöl a "tudatlan" gyerekekkel. A tanításnak nem a tudás, az ismeretek átadása a kizárólagos célja. Sokkal fontosabb a kutatás, kísérletezés, a gondolkodási mód és a kritikai szellem elsajátítása. A kiindulás a gyerek természetes kíváncsisága: azért fog kutatni, keresni, mert szüksége van a megismerésre. "Ne itassunk olyan lovat, amelyik nem szomjas" - mondja Freinet. Amit a gyerek maga fedezett fel sorozatos próbálkozásai során, az fontosabb és mélyebb ismeretet jelent számára - hiszen maga szerezte -, mint az, amit készen kap. Minden tanulás kísérletező tapogatózáson keresztül zajlik, ami nem csupán módszer, hanem élettechnika is egyben. 


3. A közösségi élet


A legfőbb érték e téren az együttműködés. A Freinet-pedagógia célja nem csupán a legtehetségesebbek fejlesztése, hanem az, hogy minden gyereket a legmesszebb vezessen a kiteljesedés terén, s ez a társaival együttműködve történjen meg vele. Az együttműködés által lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy beilleszkedjen a csoport életébe. A többiek másságát elfogadva ritkábban kerül konfliktusba.


4. A természetközeliség


A gyerek optimális közege az, amelyben fizikailag, érzelmileg és szellemileg egyaránt kiegyensúlyozottan tud fejlődni. Erre városi környezetben, hagyományos óvodai-iskolai keretek között vajmi kevés lehetősége van. Ehhez hozzáadva a szülők egyre fokozódó leterheltségét megállapíthatjuk, hogy a mai gyerekek alig vagy soha nem tartózkodnak tartósan természetes környezetükben, a természetben. Azért hívjuk ezt a "természetes" környezetnek, mert itt lehet a gyerek önmaga különösebb veszélyek nélkül, ez a közeg ösztönzi szüntelenül a felfedezésre, a tapogatózó megismerésre, az önfeledt játékra. Víz, homok, agyag, füves rét: erre lenne a gyerekeknek szüksége. Sajnos ez legfeljebb falusi vagy kertvárosi közegben adatik meg nekik, ezért szükséges minden lehetséges eszközzel azon munkálkodni, hogy minél több "hasznos" időt töltsenek a gyerekek a természetben.


5. A Freinet-pedagógia középpontjában a gyerek áll


A fentiekből logikusan következik, hogy a Freinet-pedagógia középpontjában a gyerek áll. A gyerek személyisége kibontakoztatásának feltétele egy olyan közeg, amely épít a gyerek önállóságára, a pedagógus-gyerek partnerkapcsolatra és a csoport segítő erejére.
A gyerek a lehetőségeknek olyan terére vágyik, ahol
* a benne szunnyadó adottságokat optimálisan kibontakoztathatja;
* a bizalom és a biztonság kellemes légköre veszi körül;
* választ kaphat kérdéseire, szorongásaira, a felnőttek odafigyelnek rá;
* egy gyerekekből és felnőttekből álló együttműködő közösség tagja le-het;
* joga van a kezdeményezésre, a tevékenységek egyéni és közösségi megszervezésére;
* lehetősége van kutatásra és kísérletezésre;
* természetes lelkesedése és dinamizmusa megerősítést kap;
* ébren tartják a jobb megértéshez vezető kíváncsiságát;
* támogatják azon erőfeszítését, hogy megtalálja helyét a közvetlen környezetében, ha kell, annak átalakításával;
* a való világgal, az élő kultúrával találkozik, és maga is a kultúra létre-hozójává válik;
* mindezt a kritikus nyitottság légköre veszi körül.6. Freinet-technikákEbben az összefüggésben technikáknak nevezzük azokat az alaptevékenységeket,
amelyeknek ötvözete alkotja a Freinet-pedagógia gerincét. Ezeket egyrészt maga Célestin Freinet kísérletezte ki és építette fel, másrészt követői fejlesztették tovább a világ sok helyén, egymástól egészen eltérő körülmények között.
A szabad önkifejezés
Ez az egyik sarkköve a Freinet-pedagógiának. Az a feltételezés motiválja, hogy a gyerek személyiségének harmonikus kibontakoztatása érdekében lehetőséget kell kapnia önmaga szabad kifejezésére. Ennek sok fajtáját gyakorolják ezekben a közösségekben: szabad szövegalkotás, szabad rajzolás, szabad festés, szabad mozgás, zenélés, stb. Ennek természetesen feltétele, hogy a bizalom olyan légköre uralkodjon a csoportban, ahol a gyerekek el merik engedni magukat, és nem félnek társaik vagy éppen óvónőjük meg nem értésétől.
 
  
A beszélgetőkörA beszélgetőkör általában a nap első közös tevékenysége a csoportban. A gyerekek a pedagógussal együtt kényelmesen elhelyezkedve kötetlenül beszélgetnek. Ez a technika rendkívül feszültségoldó. A beszélgetőkörben felmerülő témák, gondolatok gyakran képezik feladatok, projektek kiinduló pontját.


A hagyományos keretek felbomlása


A hagyományos kezdeményezések szerkezete és teremelrendezés nem teszi lehetővé a fentiek megvalósítását, hiszen a keretek szabják meg sok esetben a tartalmat: matematikafoglalkozáson csak matematikával lehet foglalkozni. Ezek a szervezeti formák szűk teret biztosítanak a differenciálásra, az egyéni ritmus és érdeklődés figyelembe vételére. Mindenekelőtt tehát felbomlik a hagyományos térszerkezet: a csoportszoba sokkal inkább hasonlít műhelyhez, mint hagyományos óvodai szobához. Szükség van könnyen hozzáférhető eszközökre, amelyek mindenki számára elérhetőek és bármikor használhatóak. Az asztalok és egyéb bútorok elrendezése nem az önmagáért való rendet szolgálja, hanem a tevékenységek sokféleségének megvalósíthatóságát. Szükség van mozgatható asztalokra és székekre (hiszen más elrendezést diktál a frontális, a kiscsoportos vagy az egyéni munka), polcokra a könyvek és egyéb segédanyagok számára, rakodófelületekre az eszközök tárolására, egy kényelmes, kellemes sarokra, ahol lehet pihenni, csendesen olvasni vagy játszani, és ahol a mindennapi beszélgetőkör is folyik. Szükségeltetik még olyan hely vagy falfelület, ahová a gyerekek munkái folyamatosan kikerülhetnek, így a hagyományos értelemben vett dekoráció elveszti funkcióját. A műhelymunkák szerkezetének, időtartamának kialakítása során a legfontosabb szempont az, hogy a gyerekek képesek legyenek elmélyülten, eredményesen tevékenykedni, létrehozni egy produktumot.

 
Alkotás és tevékenység


A számos tevékenységfajta művelése közben a gyerekek produktumokat hoznak létre. Ezek jelentős része funkcióval bír, és beilleszkedik a csoport valamilyen közös produktumába. A Freinet-pedagógiai gyakorlat olyan tevékenységeket igyekszik szervezni, amelyeknek van valamilyen "értelme". A rutinszerű gyakorlás az alaptechnikák elsajátítása során itt sem elhanyagolható, de nem kizárólagos.
  

A projektről


A projekt-módszer nem a Freinet-pedagógia találmánya, a XX. századi reformpedagógiák szinte kivétel nélkül alkalmazzák. Ha meggondoljuk, a modern élet egyre többször követeli meg a legkülönfélébb szakmák képviselőitől, hogy projekteket készítsenek. Maga a szó is állandóan jelen van életünkben. Mit is jelent? A "project" angol szó, eredetileg tervet, tervezetet jelent. A mai szóhasználatban ennél sokkal komplexebb jelentéstartalommal bír. Olyan tevékenységsort jelöl, amelynek során a projekt készítője körüljár egy adott témát, és azt minél több oldalról közelíti meg. Projektet a világ minden jelenségéről lehet készíteni, de lezárni voltaképpen sohasem, hiszen az ismeretek, információk halmaza folyamatosan bővül. A projekt-módszer lehetővé teszi a jelenségek komplex vizsgálatát, az egyes kiemelt részterületekben való elmélyülést, a többféle kutatási mód-szer alkalmazását, valamint az együttműködést a projekt többi résztvevőjével. CÍM
1105. Budapest     
Mádi u. 4-6

ELÉRHETŐSÉG
Email:
kincsker@kincskeresokovoda.t-online.hu
kincsker.ebed@gmail.com
Tel  : +36 1 261 5120
Fax: +36 1 261 5120

      LINKEK